Your Cart

Yleiset ehdot

Yleiset ehdot ja edellytykset ja
Asiakkaan tiedot

Sisällysluettelo

1. Soveltamisala
2. Sopimuksen tekeminen
3. Oikeus peruuttaa
4. Hinta ja toimituskustannukset
5. Lähetys- ja toimitusehdot
6. Vastuu virheistä
7. Laki ja toimivalta
8. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1) Soveltamisala

1.1 Näitä Flowresin BV:n (jäljempänä “Myyjä”) ehtoja sovelletaan kaikkiin kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan (jäljempänä “Asiakas”) ja Myyjän välisiin sopimuksiin, jotka koskevat kaikkia Myyjän verkkokaupassa esiteltyjä tavaroita ja/tai palveluita. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan, ellei muita ehtoja ole sovittu.

1.2 Näissä käyttöehdoissa kuluttaja on kuka tahansa yksityishenkilö, joka toimii tarkoituksissa, jotka eivät kokonaan tai pääasiassa kuulu hänen elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaansa. Näissä ehdoissa elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka toimii elinkeinonharjoittajan kauppaan, liiketoimintaan, käsityöhön tai ammattiin liittyvissä tarkoituksissa, riippumatta siitä, toimiiko hän henkilökohtaisesti vai toisen henkilön välityksellä, joka toimii elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan ne palvelevat ainoastaan asiakkaan sitovan tarjouksen tekemistä.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen Myyjän verkkokauppaan integroidulla verkkotilauslomakkeella. Näin tehdessään, sijoitettuaan valitut tavarat ja/tai palvelut virtuaalikoriin ja käytyään läpi tilausprosessin ja napsauttamalla tilausprosessin viimeistelevää painiketta, asiakas tekee oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen virtuaalikoriin sisältyvistä tavaroista ja/tai palveluista. Asiakas voi esittää tarjouksen myyjälle myös puhelimitse tai sähköpostitse.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa.

  • toimittamalla kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus kirjallisessa muodossa (faksi tai sähköpostiviesti); sikäli kuin asiakkaan saama tilausvahvistus on ratkaiseva, tai
  • toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle; sikäli kuin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai
  • pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksen tekemisen jälkeen.
    Sopimus tehdään silloin, kun jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu.

Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, jolloin asiakas ei ole enää sidottu aiesopimukseensa.

2.4 Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän päättyessä tarjouksen lähettämisestä.

2.5 Myyjä tallentaa sopimuksen sisällön ja lähettää sen asiakkaalle kirjallisena, mukaan lukien nämä ehdot ja asiakastiedot (esimerkiksi sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksensa. Lisäksi sopimuksen sisältö tallennetaan Myyjän verkkosivuille, ja Asiakas löytää sen asiakaskirjautumisessa salasanalla suojatun asiakastilin kautta, edellyttäen, että Asiakas on luonut asiakastilin verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä.

2.6 Asiakas voi korjata kaikki syöttämänsä tiedot tavanomaisen näppäimistö- ja hiiritoiminnon avulla ennen sitovan tilauksen lähettämistä. Lisäksi ennen tilauksen lähettämistä kaikki syötetyt tiedot näytetään vahvistusikkunassa, ja niitä voidaan korjata myös täällä tavanomaisen näppäimistö- ja hiiritoiminnon avulla.

2.7 Sopimuskieli on englanti.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että hänen tilauksen käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta Myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Asiakkaan vastuulla on erityisesti varmistaa, että kaikki Myyjän tai Myyjän tilauksen käsittelyyn käyttämien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille, jos SPAM-suodattimia käytetään.

3) Peruuttamisoikeus

Kuluttajilla on oikeus peruuttaa sopimus. Yksityiskohtaiset tiedot peruutusoikeudesta on annettu myyjän peruutusohjeissa.

4) Hinta ja toimituskustannukset

4.1 Ellei tuotekuvauksissa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat loppuhintoja ja sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja lähetyskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Maksu voidaan suorittaa käyttäen jotakin Myyjän verkkokaupassa mainittua maksutapaa.

4.3 Jos ennakkomaksusta on sovittu, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen yhteydessä.

4.4 Kun maksut suoritetaan käyttämällä PayPalin tarjoamaa maksutapaa, maksujen käsittely tapahtuu maksupalveluntarjoajan PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä “PayPal”) kautta PayPalin käyttöehtojen mukaisesti, jotka ovat nähtävissä osoitteessa: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_GB. Jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, sovelletaan ehtoja, joita sovelletaan maksuihin ilman PayPal-tiliä. Niihin voi tutustua osoitteessa: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Lähetys- ja toimitusehdot

5.1 Tavarat toimitetaan yleensä lähetysreitillä asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin sovita. Kaupantekomenettelyyn sovelletaan asiakkaan tilausprosessissa ilmoittamaa toimitusosoitetta.

5.2 Jos toimitus asiakkaalle ei ole mahdollista, valtuutettu kuljetusyritys palauttaa tavarat myyjälle, ja asiakas vastaa epäonnistuneesta lähetyksestä aiheutuneista kustannuksista. Tätä ei sovelleta, jos asiakas ei ole vastuussa tapahtumasta, joka aiheuttaa toimituksen mahdottomuuden, tai jos hän on tilapäisesti estynyt vastaanottamasta tilattuja tavaroita, ellei myyjä ole ilmoittanut asiakkaalle riittävän ajoissa ennen toimitusta.

5.3 Myyjä pidättää oikeuden osatoimitukseen. Tällöin myyjä ilmoittaa asiakkaalle, milloin kaikki erät toimitetaan. Toimitus on saatettava päätökseen kohtuullisessa ajassa. Tällaisesta osatoimituksesta ei peritä lisäkustannuksia. Jos asiakas on kuitenkin pyytänyt osatoimitusta, myyjä pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta ylimääräiset toimituskulut.

5.4 Riski myytyjen tavaroiden vahingossa tapahtuvasta tuhoutumisesta ja vahingossa tapahtuvasta huonontumisesta siirtyy periaatteessa asiakkaalle, kun ne tulevat asiakkaan tai asiakkaan nimeämän henkilön fyysiseen hallintaan. . Jos asiakas toimii elinkeinonharjoittajana, vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen ja vahingossa tapahtuvan huonontumisen vaara siirtyy lähetyksenä tapahtuvassa kaupassa, kun tavara luovutetaan pätevälle kuljetushenkilölle myyjän toimipaikassa.

5.5 Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa sopimuksen, jos omatoiminen toimitus on virheellinen tai epäasianmukainen. Tämä pätee vain, jos Myyjä ei ole vastuussa toimituksen laiminlyönnistä ja jos hän on tehnyt toimittajan kanssa konkreettisen suojaustapahtuman. Myyjän on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin hankkimaan tavarat. Jos tavaroita ei ole saatavilla tai ne ovat osittain saatavilla, hänen on ilmoitettava siitä asiakkaalle viipymättä, ja asiakkaan suorittamat maksut palautetaan välittömästi.

5.6 Asiakkaan nouto ei ole mahdollista logistisista syistä.

6) Vastuu virheistä

6.1 Kuluttajien lakisääteiset oikeudet ovat voimassa.

6.2 Jos asiakas on kuluttaja ja hän käyttää lyhytaikaista oikeuttaan hylätä tuote, hänen on palautettava tuote omalla kustannuksellaan.

7) Laki ja toimivalta

7.1 Jos asiakas toimii kuluttajana kohdan 1.2 mukaisesti, osapuolten välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan sen maan lakia, jossa asiakkaalla on asuinpaikka. YK:n yleissopimus tavaroiden kansainvälisestä kaupasta on suljettu pois. Lisäksi sen valtion tuomioistuimilla, jossa Asiakkaan kotipaikka on, on yksinomainen toimivalta kaikissa näihin suhteisiin liittyvissä riita-asioissa.

7.2 Jos asiakas toimii elinkeinonharjoittajana kohdan 1.2 mukaisesti, osapuolten välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan sen maan lakia, jossa Myyjän toimipaikka sijaitsee. YK:n yleissopimus tavaroiden kansainvälisestä kaupasta on suljettu pois. Lisäksi sen valtion tuomioistuimilla, jossa Myyjän toimipaikka sijaitsee, on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki näihin suhteisiin liittyvät riidat.

8) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Myyjä ei ole velvollinen eikä valmis osallistumaan vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen riidanratkaisumenettelyyn.

Fast delivery

Home in a week

A brands only

Top quality guaranteed

Expert advice

More than 10 years of experience

All RAL colors

Extensive selection